گزارش بازتاب خبرگزاری‌ها

 

اردیبهشت ۹۴

دریافت نسخهٔ PDF

 

 

مقایسه بازتاب شش خبرگزاری مطرح ایران

شرکت راهبران فناوری نستوه (دانش بنیان)

 

www.nastooh.ir / +98 (21) 88266667

 


 

 

گزارش هفتگی بازتاب اخبار ۶ خبرگزاری در سایت‌ها و روزنامه‌های سراسری کشور

 

 

ایرنا

ایسنا

ایلنا

تسنیم

فارس

مهر

مطبوعات

رتبه چهارم

رتبه اول

رتبه ششم

رتبه پنجم

رتبه سوم

رتبه دوم

تعداد با کلیدواژه

1505

2770

215

1045

1601

1659

درصد با کلیدواژه

17.1

31.50

2.44

11.88

18.20

18.86

درصد

15.3

29.7

6.2

14.5

16.0

18.3

درصد تلفیقی

16.20

30.6

4.32

13.19

17.1

18.58

 

 

 

 

 

 

 

پایگاهها

رتبه پنجم

رتبه دوم

رتبه ششم

رتبه سوم

رتبه اول

رتبه چهارم

تعداد با کلیدواژه

4510

7653

517

4891

7995

4896

درصد با کلیدواژه

14.8

25.1

1.7

16.1

26.2

16.1

درصد

15.8

20.6

5.4

19.0

24.1

15.2

درصد تلفیقی

15.30

22.85

3.55

17.55

25.15

15.65

 

جایگاه خبرگزاریها در گزارش بازتاب کلی خبرگزاری‎ها از تلفیق محاسبه آمار از روش کلیدواژه و شباهت یابی متن بدست آمده است.

در محاسبه آماری تا  جایی که امکان دارد بهتر است از روش کلیدواژه‏ای استفاده شود تا داده‎ها به آمار واقعی نزدیک‎تر باشد. هر چند در برخی موارد مانند خبرگزاری فارس و مهر باید در انتخاب کلید واژه دقت شود.

کلید واژه‎هایی که در این گزارش استفاده شده شامل: "خبرنگار ****"، "گفت‌وگو با ***"، "گفتگو با ***"، "خبرگزاری ***"، "به نقل از ***"، "*** نوشت"، "منبع ***" و "گزارش ***" است. 

   بازتاب اخبار خبرگزاري‌ها در 25 روزنامه‌ي (1 الی 31 اردیبهشت94) نشان مي‌دهد: ايسنا با 2770 خبر (30.06 درصد) رتبه اول، مهر با 1659 خبر (18.58 درصد) رتبه دوم، فارس با 1601 خبر (17.1درصد) رتبه سوم، ایرنا با 1505 خبر (16.20 درصد) رتبه چهارم، تسنیم با 1045 خبر (13.19 درصد) رتبه پنجم و ایلنا با 215 خبر (4.32 درصد) رتبه ششم را به خود اختصاص داده‌ است.

 

 جدول سهم و تعداد اخبار خبرگزاری‌ها به تفکیک ادارات در مطبوعات-1 الی 31 اردیبهشت

خبرگزاریها

 

ادارات

ایرنا

ایسنا

ایلنا

تسنیم

فارس

مهر

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

اجتماعی

752

17

1319

30

241

6

486

11

647

15

884

20

استانی

196

10

220

12

42

2

368

19

698

37

370

20

اقتصادی

542

14

1063

28

249

7

576

15

555

15

831

22

بین‌الملل

450

16

1004

36

99

4

548

19

358

13

359

13

سیاسی

835

18

1293

27

468

10

701

15

772

16

659

14

عکس

1

10

1

10

5

50

 

0

 

0

3

30

علمی

241

23

387

37

 

0

120

12

68

7

223

21

فرهنگی

437

13

1119

34

193

6

354

11

381

12

776

24

گوناگون

1

3

1

3

 

0

28

76

 

0

7

19

ورزشی

283

11

847

34

216

9

357

14

439

17

371

15

کل

3738

15

7254

30

1513

6

3538

14

3918

16

4483

18

   

جدول نسبت اخباركارشده در روزنامه به اخبار ارسالي هر اداره در خبرگزاری ****-1 الی 31 اردیبهشت

سرویس

تعداد

دفعات

کل تولید

ضریب بازتابی

اجتماعی

285

486

1320

0.22

استانی

310

368

11003

0.03

اقتصادی

321

576

1414

0.23

بین‌الملل

343

548

2872

0.12

سیاسی

369

701

2520

0.15

علمی

95

120

661

0.14

فرهنگی

237

354

2177

0.11

گوناگون

23

28

195

0.12

ورزشی

276

357

2992

0.09

کل

2259

3538

25154

0.09

 

جدول تعداد اخبار کارشده از خبرگزاریها در صفحه اول روزنامه‌ها - 1 الی 31 اردیبهشت

خبرگزاری

اجتماعی

اقتصادی

بین‌الملل

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانی

گوناگون

کل

ایرنا

24

18

34

149

16

18

12

1

0

272

ایسنا

20

56

18

199

25

19

26

1

0

364

تسنیم

9

12

12

100

3

11

4

2

0

153

فارس

22

19

29

150

13

18

5

1

0

257

مهر

31

43

6

84

24

24

7

6

1

226

ایلنا

1

0

0

18

0

0

1

0

0

20

کل

107

148

99

700

81

90

55

11

1

1292


 

جدول سهم و تعداد اخبار فراگیر خبرگزاری‌ها به تفکیک ادارات در روزنامه‎ها  -1 الی 31 اردیبهشت

خبرگزاریها

 

ادارات

ایرنا

ایسنا

ایلنا

تسنیم

فارس

مهر

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

اجتماعی

7

19

11

30

2

5

3

8

7

19

7

19

استانی

0

0

0

0

0

0

0

0

1

50

1

50

اقتصادی

5

14

13

35

0

0

4

11

5

14

10

27

بین‌الملل

1

7

8

57

0

0

5

36

0

0

0

0

سیاسی

5

6

21

26

8

10

11

14

21

26

15

19

فرهنگی

0

0

12

60

0

0

1

5

3

15

4

20

ورزشی

0

0

3

33

1

11

1

11

2

22

2

22

کل

18

9

68

34

11

6

25

13

39

20

39

20

 

تعداد و تکرار اخبار فراگیر گروه‌ها/سرویس‌های خبرگزاری **** در روزنامه‎ها-1 الی 31 اردیبهشت

سرویس

دفعات

تکرار

درصد

اجتماعی

3

21

12

اقتصادی

4

29

16

بین‌الملل

5

45

20

سیاسی

11

118

44

فرهنگی

1

7

4

ورزشی

1

7

4

کل

25

227

100

 

 

  

بررسي بازتاب اخبار خبرگزاري‌ها در 30 سایت پربيننده كشور در (1 الی 31 اردیبهشت ماه  94)، به نتايج زير رسيده است: فارس با 7995 خبر (25.15 درصد) رتبه اول، ایسنا  با 7653 خبر(22.85 درصد) رتبه دوم، تسنیم با 4891 خبر(17.55 درصد) رتبه سوم، مهر با 4896 خبر (15.65 درصد) رتبه چهارم، ایرنا با 4510 خبر (15.3 درصد) رتبه پنجم و ایلنا با 517 خبر(3.55 درصد ) رتبه ششم  را به خود اختصاص داده‌اند.

 جدول سهم و تعداد اخبار خبرگزاری‌ها به تفکیک ادارات در سایت‎ها  -1 الی 31 اردیبهشت

خبرگزاریها

 

ادارات

ایرنا

ایسنا

ایلنا

تسنیم

فارس

مهر

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

اجتماعی

2431

19

2919

23

533

4

1803

14

2648

21

2222

18

استانی

862

10

750

9

202

2

1631

19

3505

42

1478

18

اقتصادی

1486

15

2400

24

626

6

1821

18

1800

18

1978

20

بین‌الملل

2418

16

2115

14

497

3

3487

23

4060

27

2336

16

سیاسی

3760

20

4560

25

1595

9

2923

16

3578

19

1991

11

عکس

15

30

 

0

25

50

 

0

 

0

10

20

علمی

772

21

848

23

 

0

658

18

917

25

466

13

فرهنگی

1508

16

2142

23

474

5

1633

17

1733

18

1943

21

گوناگون

17

5

17

5

18

6

221

68

 

0

53

16

ورزشی

1749

10

3858

22

1186

7

3923

22

4706

27

2042

12

کل

15018

16

19609

21

5156

5

18100

19

22947

24

14519

15

 

جدول نسبت اخباركارشده در 30 سايت پر بيننده به اخبار ارسالي هر گروه خبرگزاری **** -1 الی 31 اردیبهشت

سرویس

کل تولید سرویس

تعداد

دفعات

ضریب بازتابی

اجتماعی

1320

1803

585

0.44

استانی

11003

1631

1099

0.10

اقتصادی

1414

1821

640

0.45

بین‌الملل

2872

3487

1288

0.45

سیاسی

2520

2923

982

0.39

علمی

661

658

296

0.45

فرهنگی

2177

1633

719

0.33

گوناگون

195

221

82

0.42

ورزشی

2992

3923

1484

0.50

کل

26256

19286

7580

0.29

 

جدول سهم و تعداد اخبار فراگیر خبرگزاری‌ها به تفکیک ادارات در سایتها  -1 الی 31 اردیبهشت

خبرگزاریها

 

ادارات

ایرنا

ایسنا

ایلنا

تسنیم

فارس

مهر

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

درصد

دفعات

اجتماعی

4

29

3

21

0

0

1

7

3

21

3

21

استانی

2

33

0

0

0

0

1

17

1

17

2

33

اقتصادی

2

10

5

25

0

0

3

15

3

15

7

35

بین‌الملل

2

6

5

15

0

0

13

38

7

21

7

21

سیاسی

8

12

19

28

6

9

9

13

14

21

11

16

علمی

0

0

2

40

0

0

0

0

3

60

0

0

فرهنگی

3

30

2

20

0

0

2

20

2

20

1

10

ورزشی

2

5

7

16

4

9

11

25

12

27

8

18

کل

23

12

43

22

10

5

40

20

45

23

39

20

 

 

 

تعداد و تکرار اخبار فراگیر ادارات خبرگزاری **** در 200 خبر پربازدید سایت‌ها-1 الی 31 اردیبهشت

سرویس

تعداد خبر

تکرار

درصد

اجتماعی

1

17

3

استانی

1

18

3

اقتصادی

3

56

8

بین‌الملل

13

244

33

سیاسی

9

174

23

فرهنگی

2

34

5

ورزشی

11

204

28

کل

40

747

100